Obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti

Těmito obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností 
Great Tea Garden s.r.o., se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČ: 27248267 (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující"). Týká se to především nákupů na základě rámcových smluv uzavřených mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery a dále nákupů na internetovém obchodě www.cajova-zahrada.cz.

Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od nedonucujících právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád prodávajícího s reklamačním protokolem jako přílohou a dále také poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele a formulář pro odstoupení od smlouvy.

2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě objednávky kupujícího učiněné ve formě písemné, e-mailové (na adresách: info@cajova-zahrada.cz, eshop@cajova-zahrada.cz, velkoobchod@cajova-zahrada.cz), telefonické on-line (prostřednictvím 
e-shopu prodávajícího) nebo ústní. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
d) množství požadovaných kusů produktů
e) místo a termín dodání
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

3. Ceny, dopravné, balné

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pro maloobchodní kupující jsou ceny zboží uvedeny s platným DPH, pro velkoobchodníky bez platného DPH v době objednání zboží. Nižší sazba DPH se uplatňuje pro veškeré potraviny, čaje, kávy, maté, sladidla, čajové pečivo a pochutiny a knihy. Vyšší sazba DPH se vztahuje k plechovým dózám a veškerému čajovému a kávovému příslušenství. Prodávající má právo upravit kupní cenu dodatečně s přihlédnutím ke svým výrobním nebo nákupním nákladům v souladu s § 2154 občanského zákoníku.

V ceně zboží není započítáno balné a doprava, které budou fakturovány zvlášť.

Pro velkoobchodní objednávky činí cena dopravy po celé České republice 110,-Kč bez DPH při objednávce do 3.499,-Kč s DPH. Při objednávce přesahující 3.500,-Kč s DPH je doprava zdarma. V případě rozvozu po městě Praze je účtována doprava zboží pro velkoobchodní zákazníky v ceně 110,-Kč bez DPH v případě, že zásilka nepřesahuje hmotnost 10 kg. Při vyšší hmotnosti bude ceny dopravy stanovena individuálně. 
Maloobchodním kupujícím je účtována doprava v hodnotě 100,-Kč při objednávce do 1.000,-Kč. Při objednávce nad 1.000,-Kč je doprava zdarma. Pro zásilky posílané na Slovensko, případně do jiných zemí, bude účtována doprava dle platného ceníku příslušné přepravní služby. 
V případě, že kupující objedná zboží v balení, které nenabízí výrobce, a prodávající je musí přebalit, činí cena za každé přebalení 30,-Kč bez DPH.

4. Termín plnění

Dodací lhůta se počítá od přijetí objednávky prodávajícím, nikoli od jejího odeslání kupujícím. Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím. Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

5. Vadné a pozdní plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 1908 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může uplatňovat právo z vad v době 6 měsíců, spotřebitel ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Poskytuje-li prodávající záruku za jakost, je to vždy vyznačeno v katalogu zboží a v potvrzení objednávky spolu s délkou záruční doby. Záruku nelze uplatňovat po uplynutí minimální doby trvanlivosti zboží vyznačeného na jeho obalu.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí.

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Prodávající se zavazuje, že v případě, že došlo k poškození zásilky u dopravce, poskytnout kupujícímu svou součinnost při řešení reklamace. Nárok na náhradu škody vůči přepravci uplatní kupující. Za tím účelem je především povinen pořídit důkladnou dokumentaci vady. Kupující se zavazuje v případě uplatňování reklamace využít reklamační formulář prodávajícího, který je přílohou a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

6. Platební podmínky, výhrada vlastnictví a promlčecí doba

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je kupující povinen uhradit cenu za zboží v plné výši do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel v den dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list v případě, že dodací list není vystavován a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení až do zaplacení.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího. To platí i pro případ, kdy vůči kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení. Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

Promlčecí doba závazkových práv vzniklých z uzavřené kupní smlouvy činí 15 let.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy či závazné objednávky zaplacením odstupného ve výši 10 % kupní ceny zboží. Pokud již došlo k odeslání zboží, může kupující odstoupit jen se souhlasem kupujícího.

V provozovně a na webových stránkách prodávajícího je kupujícímu k dispozici informace pro spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy při uzavření smlouvy na dálku nebo mimo provozovnu prodávajícího a vzorový formulář odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy v tomto případě činí ze zákona 14 dnů od převzetí zboží.

Prodávající má právo požadovat vedle odstupného také náhradu nákladů spojených se zabalením, expedicí a přepravou zboží kupujícímu. Tyto náklady může prodávající započíst na kupní cenu k vrácení kupujícímu.

Od smlouvy nelze odstoupit v případě smluv:
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (platí výslovně pro sypaný čaj).

8. Jiná ustanovení

Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn faxem s připojením podpisu nebo e-mailem s připojením zaručeného či naskenovaného podpisu oprávněné osoby.

Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat.

Uzavřením smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, dává kupující prodávajícímu do odvolání souhlas se zasíláním reklamních materiálů a obchodních nabídek prodávajícího, a to jak písemně na adresu svého sídla/bydliště, tak i e-mailem nebo telefonicky formou SMS zpráv.

Prodávající a kupující a ručitel (dále jen Strany) se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, 
a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2014 a nahrazují obchodní podmínky či obdobné podmínky vydané dříve.

© 2014 ZDRÁHALA Lukáš Chráněno registrační známkou.
E-shop dodala firma   Liquid Design